نوار عصب و عضله

پزشکان دارای تخفیف

محمد جواد هادیان فرد

نوار عصب و عضله

10%

طب فیزیکی و توانبخشی

قیمت: 5400 تومان

خرید تخفیف
محمد جواد هادیان فرد

نوار عصب و عضله

10%

طب فیزیکی و توانبخشی

قیمت: 4050 تومان

خرید تخفیف